Skip to main content

A Better World

A Better World

Ireland’s policy for international development has been published, providing the framework for Ireland’s expanding development cooperation programme in the decade ahead. A Better World charts a clear way forward to achieve our ambition of a more equal, peaceful and sustainable world, shaping and protecting our stability, our prosperity, our shared interests and our common future.

View the Policy

Tuarascálacha Bhliantúil Chúnamh Éireann 2002–2019

Tuarascálacha Bhliantúil Chúnamh Éireann 2002–2019

Sa chnuasach Tuarascálacha Bhliantúil Chúnamh Éireann seo, sonraítear na torthaí go léir a baineadh amach trí chlár cúnaimh na hÉireann, Cúnamh Éireann, inár dtíortha comhpháirtíochta agus níos faide i gcéin i rith na bliana.

Léigh níos mó

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2017

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2017

Tá sé ina thosaíocht ag Cúnamh Éireann cuidiú le feirmeoirí beaga bia níos cothaithí a fhás dóibh féin agus dá dteaghlaigh.

Léigh

Ag Díriú ar an Talmhaíocht

Ag Díriú ar an Talmhaíocht

Tá sé ina thosaíocht ag Cúnamh Éireann cuidiú le feirmeoirí beaga bia níos cothaithí a fhás dóibh féin agus dá dteaghlaigh.

Léigh

Rialachas agus Cearta an Duine

Rialachas agus Cearta an Duine

Aithníonn Cúnamh Éireann go bhfuil rialachas níos láidre, cosaint chearta an duine agus institiúidí éifeachtacha ina ngnéithe lárnacha i dtaobh coinneáil le laghdú na bochtaineachta ar domhan.

Léigh

Trádáil agus Fás Geilleagrach

Trádáil agus Fás Geilleagrach

Díríonn Cúnamh Éireann ar thrádáil agus ar fhás geilleagrach ar an leibhéal náisiúnta agus an leibhéal idirnáisiúnta chun fás a chothú óna n-eascraíonn laghdú leanúnach ar an mbochtaineacht.

Léigh

Trade and Economic Growth

Trade and Economic Growth

Irish Aid focuses on trade and economic growth at national and international level to promote growth that leads to a sustained reduction in poverty.

Learn More

Na rudaí a dhéanaimid

Is é an aidhm atá lenár gclár cúnaimh an bhochtaineacht agus an t‑ocras a laghdú, go háirithe san Afraic fho-Shahárach san áit is mó gátar.  Trí thacú le forbairt fhadtéarmach agus cabhair dhaonnúil a sholáthar in os cionn ochtó tír thar ceann mhuintir na hÉireann, táimid ag cabhrú chun todhchaí níos fearr a thógáil do chuid de na pobail is boichte ar domhan. 

Ár gcuid oibre

Tíortha ina n-oibrímid

Tíortha ina n-oibrímid

Dírímid ar thacaíocht a thabhairt do roinnt beag tíortha, go háirithe, tíortha san Afraic fho-Shahárach, d’fhonn an bhochtaineacht agus an t-ocras a laghdú

Léigh
Ár Réimsí Oibre

Ár Réimsí Oibre

Dírímid go háirithe ar ocras agus ar obair i raon leathan earnálacha ina rannchuidítear le fás inbhuanaithe agus cothrom.

Léigh
Cé leis a mbímid ag obair

Cé leis a mbímid ag obair

Tá torthaí inbhuanaithe á mbaint amach trí chomhpháirtíochtaí le rialtais i dtíortha i mbéal forbartha, eagraíochtaí idirnáisiúnta, eagraíochtaí sochaí sibhialta agus leis an earnáil phríobháideach

Léigh
Déileáil le héigeandálaí

Déileáil le héigeandálaí

Cabhraímid chun saol daoine a thabhairt slán trí chistí, soláthairtí agus pearsanra a bhfuil géarghá leo a sholáthar mar fhreagairt ar thubaistí daonnúla

Léigh
An cúnamh a thugtar

An cúnamh a thugtar

Déanann ár gclár difear dearfach do shaol daoine bochta agus soláthraítear luach ar airgead do cháiníocóirí na hÉireann

Léigh
Na Spriocanna Forbartha Inbhua

Na Spriocanna Forbartha Inbhua

Tá Éire tiomanta do na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur i bhfeidhm

Léigh