DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Ár gcur chuige i leith géarchéimeanna

Chuir tubaistí agus éigeandálaí isteach ar bheagnach 250 milliún duine in 2011. Is fir, mná agus leanaí sna tíortha is boichte uilig an dream is mó a gcuirtear isteach orthu agus is lú atá in ann teacht slán. Mar fhreagra, agus á dtreorú ag ár  , Humanitarian Relief Policy, oibrímid le comhpháirtithe chun na bunchuspóirí sin a bhaint amach.

Gníomhú chun beatha a thabhairt slán

Tugaimid freagra mear chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais daoine i ngéarchéimeanna. Déanaimid é seo trí mhaoiniú solúbtha caoithiúil a sholáthar  d’eagraíochtaí a chuireann cúnamh éifeachtach ar fáil agus a chloíonn le prionsabail dhaonnúla.

Aithnímid an tábhacht atá le hidirghabháil luath agus tugaimid aird faoi leith ar na ‘héigeandálaí a ndéantar neamhaird díobh’. Seo iad na géarchéimeanna daonnúla nach mbíonn i mbéal an phobail ná sna meáin agus déantar neamhaird díobh ansin.

Ag obair le pobail ar chosc agus ar athshlánú

Oibrímid le pobail agus lenár gcomhpháirtithe chun staideanna éigeandála a chosc ó thitim amach nó éirí níos measa. Is eol dúinn go sábháiltear €7 ar fhaoiseamh éigeandála gach uair a chaitear €1 amháin ar ghéarchéim a chosc agus go dtagann daoine slán dá bharr as an gcuid is measa de staid éigeandála. 

Oibrímid freisin le daoine bochta agus le pobail bhochta chun a gcumas déileáil le tubaistí a láidriú agus bímid fós ag obair leo ionas go mbeidh siad in ann a saol a atógáil nuair a bheidh an ghéarchéim láithreach thart.

Oibrímid le pobail agus lenár gcomhpháirtithe chun staideanna éigeandála a chosc ó thitim amach nó éirí níos measa.

Cúnamh chun tíortha atá buailte ag coimhlintí a atógáil

Oibrímid le líon beag tíortha, ar a dtugtar stáit leochaileacha go minic, ar chuir coimhlint isteach orthu. Is iad an 1.5 billiún duine atá ina gcónaí i stáit leochaileacha cuid de na daoine is boichte ar domhan.

I gcuid mhaith de na tíortha sin, tá go leor daoine ag maireachtáil faoi bhochtaineacht gan ach fíor-bheagán rochtana acu ar sheirbhísí bunúsacha.

Is minic nach mbíonn an rialtas in ann seirbhísí a sholáthar agus ní fheidhmíonn córais go héifeachtach. Tabharfaimid tús áite d’institiúidí stáit atá riachtanach a atógáil sna tíortha seo.