Skip to main content

Irish Aid at the UNFCCC 22nd Conference of the Parties (COP22)

Environmental/Climate Change, News/feature, Do not select this option (country), 2016

This year’s Climate Change Negotiations, the 22nd Conference of the Parties (COP22), will be held in Marrakech in Morocco, from the 7-18th November 2016. The Conference will bring together nations of the world to continue their work on strengthening the global response to the threat of climate change, with the central focus placed on enhancing ambition, promoting implementation and providing support. Irish Aid, building on our extensive experiences working directly in some of the world’s most vulnerable countries to climate change, will contribute to advancing discussions held during the conference related to:

 1. Improving Food Security in Africa
 2. Enhancing the connection between Climate Change and Social Protection issues
 3. Promoting linkages between the Paris Agreement and Sustainable Development Goals
 4. Bringing discussions on forced migration and climate displacement into the fora

Irish Aid supports Pastoralists in Tanzania to better cope with drought caused by a changing climate through providing climate change training and a source of water for their cattle. Photo: John Joseph Coba

Irish Aid supports Pastoralists in Tanzania to better cope with drought caused by a changing climate through providing climate change training and a source of water for their cattle. Photo: John Joseph Coba

The Conference is an important next step for countries looking to operationalise the Paris Climate Change Agreement, which was adopted last year, and serves as the first ever legally binding global agreement on climate change. Under this agreement, Ireland, alongside fellow EU Member States, has agreed to take action to reduce EU greenhouse gas emissions by 50% by 2050 and 100% by 2100. Ireland is a strong supporter of the Paris Agreement, having already signed the Agreement on 22nd April 2016, and is now in the process of ratification. Ireland also remains committed to supporting the collective global goal of mobilizing USD 100 billion per year by 2020 in climate finance, to support developing countries deal with the impacts of climate change. 

The Road to COP22 

What is the COP?

The COP stands for the ‘Conference of the Parties’, made up of 197 member states, who come together every year to agree actions to stabilise greenhouse gas emissions, preventing them from reaching dangerous levels that would interfere with our climate system. This year’s meeting will take place in Marrakech in Morocco, on the 7-18th November 2016, and will be the 22nd time the parties will met, hence the name COP22. The COP is led by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), who organize the proceedings and serve as secretariat to the discussions and agreements which result.

What is the Paris Agreement, and what does it mean for Ireland?

At last year’s COP21 in Paris, all parties agreed to the first ever legally binding global climate agreement, the ‘Paris Agreement’. All parties agreed to a target of reducing CO2 emissions by 50% by 2050 and 100% by 2100, in order to keep overall temperature increase to well below 2°C and strive to keep the temperature increase to 1.5°.

Ireland is a strong supporter of the Paris Agreement, having already signed the Agreement on 22nd April 2016, alongside fellow EU member states, and is now in the process of ratifying the Agreement. Ireland, as part of the overall European Union, is working towards a more ambitious collective figure of reducing greenhouse gas emissions by 40% by 2030, compared to 1990 figures. Despite Ireland’s recent difficult economic circumstances, Ireland has maintained flows of public climate finance, delivering approximately €34 million in grants annually from our Overseas Development Aid (ODA) programme, mainly to our key partner countriesin Sub-Saharan Africa.  In line with the EU, Ireland remains committed to contributing its fair share of the developed countries’ goal of jointly mobilizing USD 100 billion per year by 2020, and through to 2025, to support developing countries.

Irish Aid’s role in supporting vulnerable countries

Irish Aid prioritises action against climate change for the poorest people in developing countries, to reduce their vulnerability to climate change, recognising in particular, the importance of community based and local adaptation to climate change. Irish Aid prioritizes support to our key partner countries primarily in Sub-Saharan Africa, to ensure efforts are taken to reduce vulnerability to climate change, improve adaptation and raise resilience.

With support from Irish Aid in Malawi, Magret Andiseni took part in a small-scale irrigation scheme, which has provided a constant source of water for her crops, and has been key to improving agricultural productivity, food security and incomes for her household. Photo: Kumbukani Mhango

With support from Irish Aid in Malawi, Magret Andiseni took part in a small-scale irrigation scheme, which has provided a constant source of water for her crops, and has been key to improving agricultural productivity, food security and incomes for her household. Photo: Kumbukani Mhango

Additional Information

To remain informed about COP22 discussions, follow Irish Aid on Twitter: @Irish_Aid

Visit the Irish Aid Climate Learning Platform: www.climatelearningplatform.org

Cúnamh Éireann ag an 22ú babhta de Chomhdháil na bPáirtithe (CP22) de chuid UNFCCC

Comhshaol/Athrú Aeráide, Nuacht/gné-alt, An Mhaláiv, An Tansáin, 2016

Beidh Caibidlíocht na bliana seo faoin Athrú Aeráide, 22ú Comhdháil na bPáirtithe (CP22), ar siúl in Marrakech Mharacó, ó 7-18 Samhain 2016. Tiocfaidh náisiúin an domhain le chéile ag an gComhdháil chun leanúint lena gcuid oibre i dtaobh neartú a dhéanamh ar an bhfreagra domhanda ar bhagairt an athraithe aeráide. Leagfar an bhéim ar an uaillmhian a neartú, feidhmiú a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt. Beidh Cúnamh Éireann, ag tógáil dó ar an taithí fhairsing atá againn i dtaobh a bheith ag obair i gcuid de na tíortha is leochailí don athrú aeráide, ag glacadh páirte i bplé na comhdhála ar an méid seo a leanas:

 1. Feabhsú na Slándála Bia san Afraic
 2. Feabhas a chur ar an nasc idir saincheisteanna a bhaineann leis an Athrú Aeráide agus saincheisteanna Coimirce Sóisialaí
 3. Na naisc idir Comhaontú Pháras agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur chun cinn
 4. Plé faoin imirce éigeantais agus faoi easáitiú de bharr athrú aeráide a chuimsiú sna fóraimIrish Aid supports Pastoralists in Tanzania to better cope with drought caused by a changing climate through providing climate change training and a source of water for their cattle. Photo: John Joseph Coba

  Tugann Cúnamh Éireann tacaíocht do Thréadaigh sa Tansáin ionas gur fearr is féidir leo déileáil le triomach de bharr athrú aeráide, trí oiliúint ar an athrú aeráide a chur ar fáil mar aon le foinse uisce le haghaidh a n-eallaigh. Grianghraf: John Joseph Coba 

  Tá an Chomhdháil ina céim thábhachtach chun tosaigh i gcás na dtíortha ar mian leo feidhmiú a dhéanamh ar Chomhaontú Pháras faoin Athrú Aeráide, comhaontú a glacadh anuraidh agus atá ar an gcéad cheann domhanda ar an athrú aeráide atá ina cheangal dlí. Faoin gcomhaontú, tá sé geallta ag Éirinn, i dteannta le Ballstáit eile an AE, beart a dhéanamh chun astaíochtaí gás ceaptha teasa an AE a laghdú 50% faoi 2050 agus 100% faoi 2100. Tacaíonn Éire go tréan le Comhaontú Pháras. Shínigh sí an Comhaontú ar an 22 Aibreán 2016, agus tá sé á dhaingniú aici anois. Ina theannta sin, tá Éire fós tiomanta do thacú le sprioc chomhchoiteann an domhain i dtaobh USD 100 billiún in aghaidh na bliana a bheith ar fáil faoi 2020 chun cúrsaí aeráide a chistiú, d'fhonn tacú le tíortha i mbéal forbartha agus iad ag déileáil le tionchar an athraithe aeráide.  

  An Bóthar chuig CP22 

  Cad é Comhdháil na bPáirtithe?

  Cuimsítear i gComhdháil na bPáirtithe (nó CP mar a thugtar uirthi) 197 ballstát a thagann le chéile gach bliain chun comhaontú a dhéanamh faoi ghníomhaíochtaí atá dírithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a chobhsú, ionas nach sroichfidh siad leibhéil chontúirteacha a chuirfeadh isteach ar ár gcóras aeráide. Beidh cruinniú na bliana seo ar siúl in Marrakech Mharacó, ar an 7-18 Samhain 2016, agus is é seo an 22ú uair a bheidh na páirtithe ag teacht le chéile, rud is cúis leis an ainm CP22. Tá Comhdháil na bPáirtithe faoi stiúir Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC). Is é an dream sin a eagraíonn na himeachtaí agus a ghníomhaíonn i gcáil rúnaíochta maidir leis an bplé agus na comhaontuithe a bhíonn faoi chaibidil. 

  Cad é Comhaontú Pháras, agus cén tionchar atá aige ar Éirinn?

  Ag cruinniú CP21 na bliana anuraidh i bPáras, d'aontaigh na páirtithe go léir an chéad chomhaontú domhanda ar an athrú aeráide atá ina cheangal dlí, is é sin 'Comhaontú Pháras'. D'aontaigh gach páirtí díriú ar sprioc i dtaobh astaíochtaí CO2 a laghdú 50% faoi 2050 agus 100% faoi 2100, d'fhonn an t-ardú teochta foriomlán a choinneáil cuid mhaith faoi bhun 2°C agus iarracht a dhéanamh an t-ardú teochta a choinneáil faoi bhun 1.5°.

  Tacaíonn Éire go tréan le Comhaontú Pháras. Shínigh sí an Comhaontú ar an 22 Aibreán 2016 in éineacht le Ballstáit eile an AE, agus tá an Comhaontú á dhaingniú aici anois. Tá Éire, ina cáil mar chuid den Aontas Eorpach, ag obair i dtreo sprioc chomhchoiteann níos uaillmhianaí, is é sin astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 40% faoi 2030, i gcomparáid le figiúirí na bliana 1990. In ainneoin cúinsí geilleagracha deacra a bheith i réim le déanaí in Éirinn, tá an tír tar éis coinneáil lena cistiú airgeadais phoiblí i leith cúrsaí aeráide, agus sholáthair sí deontais dar luach thart ar €34 milliún sa bhliain ónár gclár um Chúnamh Forbartha Thar Lear, dár bpríomhthíortha comhpháirtíochta san Afraic fho-Shahárach den chuid is mó.  Ag teacht leis an AE, tá Éire fós tiomanta dá cion a dhéanamh i dtaobh na sprice atá ag na tíortha forbartha maidir le USD 100 billiún in aghaidh na bliana a bheith ar fáil faoi 2020, agus anonn go dtí 2025, chun tacú le tíortha i mbéal forbartha. 

  Ról Chúnamh Éireann maidir le tacú le tíortha leochaileacha

  Tugann Cúnamh Éireann tús áite don ghníomhaíocht in aghaidh an athraithe aeráide ar mhaithe leis na daoine is boichte sna tíortha i mbéal forbartha, chun a leochaileacht i leith athrú aeráide a laghdú, agus aitheantas ar leith á tabhairt aige don tábhacht a bhaineann le hoiriúnú don athrú aeráide ar an leibhéal áitiúil agus i measc an phobail. Tugaimid tús áite don tacaíocht dár bpríomhthíortha comhpháirtíochta san Afraic Fho-Shahárach den chuid is mó, lena chinntiú go ndéanfar iarracht an leochaileacht i leith athrú aeráide a laghdú, oiriúnú a fheabhsú agus cur le teacht aniar an phobail.

  With support from Irish Aid in Malawi, Magret Andiseni took part in a small-scale irrigation scheme, which has provided a constant source of water for her crops, and has been key to improving agricultural productivity, food security and incomes for her household. Photo: Kumbukani MhangoLe tacaíocht ó Chúnamh Éireann sa Mhaláiv, ghlac Magret Andiseni páirt i scéim uisciúcháin ar scála beag, trínar cuireadh foinse leanúnach uisce ar fáil dá cuid barr agus a chuidigh go mór le feabhas a chur ar tháirgiúlacht, ar shlándáil an tsoláthair bia agus ar ioncam a teaghlaigh. Grianghraf: Kumbukani Mhango

   

   

   

   

   

Eolas Breise

Chun a bheith ar an eolas mar gheall ar dhíospóireachtaí CP22, lean Cúnamh Éireann ar Twitter: @Irish_Aid

Tabhair cuairt ar Ardán Chúnamh Éireann maidir le Foghlaim faoi Chúrsaí Aeráide: www.climatelearningplatform.org